Reviewer Team

1. Yulius Tiranda, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D (IKesT Muhammadiyah Palembang, Indonesia)

        

2. Suzanna, S.Kep.Ns., M.Kep., Ph.D (IKesT Muhammadiyah Palembang)

     

3. Nur Basuki, M.Physio, Ph.D. (PT) (Politeknik Kesehatan Surakarta)

        

4. Dr. rer. Med. H. Hamzah Hasyim, S.K.M.,. M.K.M

        

5. Sri Yulia, S.Kp.,M.Kep (IKesT Muhammadiyah Palembang)

        

6. Ummi Budi Rahayu, Ph.D (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia)

        

7. Intan Gumilang Pratiwi, SST., M.Keb (Poltekes Kemenkes Mataram)